Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Polsce – trochę historii

Od 1857 roku Dzieło to, pod nazwą Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, prowadziły w Małopolsce siostry Szarytki. W 1872 r. kierownictwo przejęli Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo. We wszystkich diecezjach zostało ono wprowadzone w 1928 r. Wtedy też został mianowany jego dyrektor krajowy - ks. Hugo Król CM, który mieszkał w Krakowie. W latach 1884-1939 wychodziły w Krakowie "Roczniki" tego Dzieła. W 1927 r. działało 857 lokalnych stowarzyszeń Dzieła w wielu diecezjach. W 1933 r. wychodziło 29 tys. egzemplarzy "Roczników Papieskiego Dzieła św. Dziecięctwa Jezusowego". Dzieło liczyło wówczas 300 tys. członków, zgrupowanych w 23 500 "dwunastkach" i 1564 stowarzyszeniach lokalnych. Działalność Dzieła została przerwana przez wybuch drugiej wojny światowej, a później w wyniku likwidacji w 1949 r. przez władze komunistyczne wszystkich organizacji i stowarzyszeń katolickich. Po Soborze Watykańskim II rozpoczęło ono swoją działalność duszpasterską w latach siedemdziesiątych dzięki intensywnej działalności ks. bpa Jana Wosińskiego, pierwszego po wojnie dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. W drugiej kadencji, od 1975 r., Ksiądz Biskup pełnił też funkcję dyrektora Dzieła Dziecięctwa Misyjnego. W 1981 r. pojawiła się wkładka do "Papieskich Intencji Misyjnych" zatytułowana "Dzieci - dzieciom misji", a od 1983 r. Wydawane jest osobne czasopismo dla dzieci - "Świat Misyjny".
W latach dziewięćdziesiątych odnotowuje się dynamiczny rozwój Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, czego zewnętrznym wyrazem były dwa Kongresy Krajowe PDMD (26-28 VI 1995; 30 - 31 V 1998) oraz liczne kongresy diecezjalne. Od roku 1998 co dwa lata na Jasnej Górze odbywały się kongresy krajowe, zaś w latach nieparzystych – kongresy diecezjalne. W 2008 roku Dzieło w Polsce przeżywało jubileusz 150-lecia. Z tej okazji Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok duszpasterski 2008 – Rokiem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Ukoronowaniem wszystkich jubileuszowych inicjatyw i wydarzeń był VII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci w Krakowie-Łagiewnikach (28-29 maja 2008).


CEL I DZIAŁALNOŚĆ PDMD W NASZEJ PARAFII


Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci istnieje i działa prężnie od wielu lat w naszej parafii. Pozostając wierne intencjom założyciela, dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło stara się zwrócić uwagę najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nie znających jeszcze Chrystusa, dlatego też wydaje czasopismo oraz różne broszury mające na celu informację i formację misyjną katolickich chłopców i dziewcząt.


POMOC DUCHOWA

Na pierwszym miejscu Dzieło stawia aspekt duchowy, czyli budowanie Królestwa Bożego na ziemi – w dzieciach i poprzez dzieci.
Dzieci niosą duchową pomoc poprzez:


Modlitwę


Modlitwa jest nieustannym wspieraniem misji Kościoła. Przez modlitwę dzieci towarzyszą misjonarzom i wypraszają skuteczność głoszonego przez nich Bożego słowa.


Wyrzeczenia


Składanie Bogu duchowych ofiar – zwłaszcza ofiarowywanie z miłością cierpienia, które pojawia się w życiu dzieci – jest wielkim darem dla misji.


Świadectwo życia


Dzieci poprzez pogłębianie przyjaźni z Jezusem dają duchowe wsparcie misjom i misjonarzom.


Dobre uczynki


W intencji misji dzieci podejmują dobre uczynki służąc innym ludziom, a przez wzrastając w życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych.

POMOC MATERIALNA

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest „przedłużeniem rąk Ojca Świętego”. Za Jego pośrednictwem pomoc zebrana przez dzieci PDMD dociera do ich rówieśników, nawet tam – a często szczególnie tam – gdzie żadna inna pomoc nie dochodzi.

Ofiary składane przez dzieci przybierają różną formę: * składają swój „grosik”, jako owoc własnych wyrzeczeń; * dzielą się częścią tego, co otrzymują z okazji I Komunii Świętej, składając okolicznościowe koperty w misyjnym dniu Białego Tygodnia; * zbierają ofiary od dorosłych, np. przy okazji kolędowania misyjnego; * podejmują własne inicjatywy i realizują różne pomysły z myślą o misjach.
Dziecięce ofiary stają się częścią funduszu solidarności PDMD przeznaczonego na tworzenie i wspomaganie projektów służących dzieciom na misjach. Każdego roku – podczas zebrania Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych – pieniądze te zostają rozdzielane, jako dotacje zwyczajne na potrzeby dzieci na terenach misyjnych (na środki niezbędne do duszpasterstwa dzieci, do ich formacji chrześcijańskiej, do nauczania, do ochrony życia i zdrowia, szczególnie tam, gdzie wskutek klęsk głodu i z braku pomocy lekarskiej giną ich tysiące) oraz dotacje nadzwyczajne, które dotyczą specjalnych projektów pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom świata. Wszystkie prośby misjonarzy, potwierdzone przez miejscowego biskupa, przekazywane są poprzez nuncjatury do Watykanu.


Duchowość Dzieła

Patronem PDMD jest Dzieciątko Jezus. Pan Jezus w Ewangelii ukazuje dziecko jako wzór dla tych, którzy są na drodze do Królestwa Bożego. "Niebo - pisze Jan Paweł II - jest dla tych, którzy są prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi" (List do dzieci).
Bp Forbin-Janson pragnął na wrażliwości i miłości dzieci zbudować przyjaźń i solidarność bez granic. Wrażliwość dzieci jakby uzupełnia brak wrażliwości dorosłych na tragiczny los dzieci umierających z głodu, osieroconych, wykorzystywanych, prześladowanych. Tak zrodziło się dzieło dziecięcej pomocy niesionej najbardziej potrzebującym.
Dziś na całym świecie Dzieło to przyczynia się do budzenia ducha powszechnego braterstwa, popiera integralny rozwój dzieci, kształtuje ich misyjną świadomość i otwarcie na cały świat. Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka określił PDMD jako "prawdziwą sieć solidarności ludzkiej i duchowej pomiędzy dziećmi starych i nowych kontynentów".
Dzieło nie ogranicza się do obrony praw dziecka i jego godności, ale za swoje podstawowe zadanie przyjmuje objawianie światu miłości Chrystusa. Dzieci stają się małymi misjonarzami Jezusa nie tylko w swoim środowisku, ale również "aż po krańce świata". Swoją misję ewangelizacyjną spełniają mocą wiary i modlitwy obejmującej całą rodzinę ludzką. Tak podejmują swoją współodpowiedzialność za zbawienie sióstr i braci. Pomimo odległości geograficznych i różnic etnicznych czy kulturowych otwierają się na inne dzieci w duchu solidarności i komunii, do jakiej wzywa Chrystus

CZŁONKOWIE PDMD


Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest stowarzyszeniem dzieci, które na mocy chrztu są pełnoprawnymi jego członkami i mają w Kościele własną organizację na prawach papieskich. Dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum) rozszerzają PDMD w szkole i parafii. Często stają się one liderami wielu inicjatyw apostolskich. Zadaniem ostatniego etapu formacyjnego w zespołach PDMD jest przygotowanie młodzieży do współpracy misyjnej i przejście wraz z sakramentem bierzmowania do młodzieżowych struktur PDRW i PDPA.

Dorośli

Dzieło to, aby mogło właściwie rozwijać się, potrzebuje asystencji osób dorosłych: wychowawców, katechetów, animatorów i rodziców. Dorośli są więc członkami wspierającymi to Dzieło w jego rozwoju. Często wspierają je również materialnie, ponieważ dzieci zbierają ofiary dla swoich rówieśników w krajach misyjnych i mobilizują do poważnego zaangażowania się w pomoc dzieciom najbiedniejszym. Poprzez dzieci w misyjną współpracę włączają się całe rodziny, i ten etap wspólnego zaangażowania apostolskiego jest dla Kościoła najcenniejszy.
Formacja dzieci w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego
Animacja misyjna dzieci przebiega w kilku etapach:

* Rozbudzenie wrażliwości misyjnej
* Pogłębienie wiedzy religijnej
* Zaktywizowanie misyjne
* Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła Misyjnego

Systematyczna formacja misyjna dzieci w ciągu roku dokonuje się poprzez:
• realizację programu formacyjnego;
• przygotowywanie w parafii obchodów z okazji Tygodnia Misyjnego, Misyjnego Dnia Dzieci, Kolędników Misyjnych;
• podejmowanie zadań apostolskich w parafii i udział w nabożeństwach według roku liturgicznego (pamiętając o misyjnych intencjach)
• lekturę czasopisma „Świat Misyjny”;
• uczestnictwo w specjalnych dniach formacji, spotkaniach i kongresach PDMD diecezjalnych i krajowych / w miarę możliwości/.

Animatorki: mgr Iwona Czyżycka-Duda i mgr Barbara Kurzydło